Hotline: +420 511 189 990
czsk

Nařízení EU 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

Naše produkty

Články

13. 05. 2022

Ľadová triešť úplne neodmysliteľne patrí k teplým letným dňom. Svojimi výraznými farbami spoľahlivo pritiah...

11. 05. 2022

Väčšina cukrárov dnes považuje čokoládu pri svojej profesii ako potrebnú surovinu. Hoci sa ešte stále v odb...

09. 05. 2022

Čo je to temperácia čokolády a ako prebieha? Aké zásady je potrebné dodržať pri práci s čokoládou, aby bol ...

Cieľom nového nariadenia je znížiť emisie fluórovaných skleníkových plynov do konca roku 2030 o celé dve tretiny oproti roku 2014. Najzásadnejšou novinkou je bezpochyby stanovení zodpovednosti prevádzkovateľov zariadení na základe množstva chladiva uvedeného v tonách ekvivalentu CO2 – jednou z nich je aj kontrola tesnosti zariadení. Že je nové Nariadenie pre prevádzkovateľov chladiacich zariadení kľúčové, dokazuje aj fakt, že v roku 2010 pripadalo (v prípade nových zariadení) cca 70 % celkovej spotreby nových F-plynov v EÚ práve na odbor chladiacej techniky.

Zdroj: Flickr (MPD01605, EU flagga)

Zdroj obrázku: Flickr (MPD01605, EU flagga)

Čo presne znamená ekvivalent CO2 v tonách?

Ide o množstvo skleníkového plynu vyjadrené ako súčin jeho hmotnosti v tonách a potenciálu globálneho otepľovania. GWP (= Global Warming Potential) zastupuje potenciál skleníkového plynu zvýšiť teplotu klímy vo vzťahu k potenciálu CO2 a jeho hodnota pre fluorovane skleníkové plyny je dohľadateľné v prílohe I a II Nariadenia. Od 1. januára 2017 navyše vzniká povinnosť uviesť informáciu o množstve chladiva v tonách ekvivalentu CO2 na štítku zariadenia. Chladivo R22 a kontrolované látky sa však stále riadi nariadením ES č. 1005/2009.

POZOR: Zariadenie s obsahom fluórovaných plynov (ďalej len FSP) minimálne 3 kg sa musia riadiť týmto prepočtom už od 1. januára 2015. Od 1. januára 2017 sa ale uplatní aj na zariadení s obsahom FB menším ako 3 kg!

Kedy teda vzniká povinnosť vykonávať kontrolu tesnosti zariadení?

Na prevádzkovateľa stacionárnych chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení (stacionárnych i prenosných izbových), tepelných čerpadiel a novo aj chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prívesov sa povinnosť kontroly tesnosti vzťahuje v prípade, že ekvivalent CO2 dosahuje minimálne 5 ton. Kontrola môže byť vykonaná len certifikovanú osobou.

POZOR: Povinnosť kontroly tesnosti zariadenia sa nevzťahuje na hermeticky uzavreté zariadenia (= chladiace a mraziace zariadenia pre komerčné účely), ktoré sú príslušne označené, a obsahujú menej ako 6 kg FSP (ev. Menej ako 10 ton ekvivalentu CO2).

Ako často je nutné kontrolu tesnosti zariadení vykonávať?

Frekvencia kontrol sa líši podľa toho, či je zariadenie vybavené systémom detekcie úniku. Ten je potrebný, keď ekvivalent CO2 dosahuje hodnoty 500 ton a viac. Ďalej sa povinnosť početnosti kontroly odvíja od hodnoty ekvivalentu CO2.

 

Množství FSP v tonách ekvivalentu CO2

Frekvencia kontrol tesnosti

bez systému detekcie úniku

so systémom detekcie úniku

5 tun a viac

1x za 12 mesiacov

1x za 24 mesiacov

50 tun a viac

1x za 6 mesiacov

1x za 12 mesiacov

500 tun a viac

NELZE PREVÁDZKOVAŤ

1x za 6 mesiacov

 

POZOR: Ak máte na zariadení nainštalovaný systém detekcie úniku, vzniká Vám povinnosť jeho kontroly každých 12 mesiacov. Ak je navyše únik zistený, prevádzkovateľ zariadenia musí bezodkladne zabezpečiť jeho opravu!

Pre výpočet dátumu povinné kontroly je rozhodujúci dátum poslednej vykonanej kontroly. Pri zariadeniach, pre ktoré sa kontrola vykoná prvýkrát, začína 12mesačny interval 1. januára 2015.

TIP FRIGOMAT: Vypočítajte si frekvenciu povinných kontrol pre Vaše zariadenie pomocou našej kalkulačky!

Ako viesť evidenciu záznamov kontrol tesnosti?

Záznamy je nutné novo viesť pre každé zariadenie zvlášť. Z hľadiska zaznamenávaných údajov pribudla povinnosť uviesť informáciu o prípadnej regenerácii/recykláciu FSP a spoločnosti, ktorá ju vykonala. Ak vyraďujú z prevádzky, musíte podľa nového nariadenia tiež zaznamenať opatrenia podniknuté na znovuzískanie a likvidáciu FSP. Evidenciu je nutné uchovávať po dobu 5 rokov.

POZOR: Novo musia uchovávať kópiu evidencia záznamov kontrol tesnosti zariadení tiež firmy vykonávajúce inštaláciu, servis údržbu, opravu alebo vyradenie týchto zariadení z prevádzky, a to aj po dobu 5 rokov.

 

Aké sú obmedzenia pre uvádzanie výrobkov a zariadení s obsahom FSP na trh?

V tejto oblasti došlo k ďalšiemu rozšíreniu zákazov (pozri prílohu III Nariadenie). Od 1. januára 2020 bude navyše zakázané používať FSP s potenciálom globálneho otepľovania 2 500 alebo vyšším pri servise alebo údržbe chladiacich zariadení s veľkosťou náplne 40 ton ekvivalentu CO2 a viac – tento zákaz sa však nebude vzťahovať na zariadenia určené pre aplikácie, ktoré sú určené na chladenie produktov pri teplotách nižších ako 50 °C. Servis a údržba recyklovanými alebo regenerovanými plyny sú povolené až do roku 2030.

Chladiva s obsahom FSP sú predávané teraz len podnikom, ktoré sú držiteľmi príslušného certifikátu (zodpovednosť za distribúciu chladív je teda celkom jasne zdieľaná ako s distribútormi, tak montážnymi firmami). Zber, prepravu a dodávanie FSP môžu vykonávať aj necertifikované osoby. Nehermeticky uzavreté zariadenia plnená FSP sa predajú koncovému užívateľovi len vtedy, ak vykoná inštaláciu certifikovaný podnik.

Čo je dobré vedieť v prípade školení a certifikácií?

V rámci školiacich a certifikačných programov pribudlo tému Informácie o príslušných technológiách nahrádzanie alebo obmedzovanie použitie FSP a bezpečnom nakladaní s týmito plynmi. Členské štáty musia do 1. januára 2017 informovať Európsku Komisiu o certifikačných a školiacich programoch a tiež uznať certifikáty a školenia vydané iným členským štátom.

POZOR: Certifikát potrebuje fyzická osoba (tj. personál), ktorá vykonáva definované činnosti (inštaláciu, servis, údržbu, opravy, kontrolu tesnosti, vyradenie z prevádzky a zhodnocovanie) na zariadeniach. V prípade stacionárnych RACHP zariadenie je v prípade inštalácie, servisu, údržby, opráv a likvidácia potreba aj certifikácia firmy.

Chcete vedieť o nariadenie EÚ 517/2014 viac? Prečítajte si ho v plnom znení tu.

Články

13/05/2022

Ľadová triešť úplne neodmysliteľne patrí k teplým letným dňom. Svojimi výraznými farbami spoľahlivo pritiah...

11/05/2022

Väčšina cukrárov dnes považuje čokoládu pri svojej profesii ako potrebnú surovinu. Hoci sa ešte stále v odb...

9/05/2022

Čo je to temperácia čokolády a ako prebieha? Aké zásady je potrebné dodržať pri práci s čokoládou, aby bol ...